เงื่อนไข และข้อตกลง

อัพเดทเมื่อสิงหาคม 2018
  1. การพัฒนาเว็บไซต์ เว็บแอพพลิเคชัน หรือโปรแกรมสำนักงานทั่วไป หมายถึง กระบวนการดำเนินงานสร้างและพัฒนาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ และการแก้ไขข้อผิดพลาด ก่อนส่งมอบงานให้กับลูกค้า เรียกรวมกันว่า โครงการ
  2. ลูกค้าจำเป็นต้องชำระค่ามัดจำจำนวน 40% จากค่าโครงการทั้งหมดที่ตกลงไว้ก่อนเริ่มโครงการ เพื่อยืนยันความจำนงในการว่าจ้างโครงการ ทางเราขอสงวนสิทธิ์การคืนค่ามัดจำ กรณีที่ลูกค้าต้องการยกเลิกโครงการ
  3. ลูกค้าควรจัดส่งข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อนำไปใช้ในโครงการ เช่น รูปภาพสินค้า รูปภาพประกอบ รายละเอียดสินค้า การแบ่งหมวดหมู่สินค้า และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของลูกค้า ภายใน 5 วัน หลังจากวันที่ชำระค่ามัดจำเรียบร้อยแล้ว ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบการร้องเรียนเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ ได้แก่ เนื้อหาบทความ เครื่องหมายการค้า รูปภาพ เสียง วิดีโอ และชุดแบบอักษร (Font) เป็นต้น ที่ลูกค้านำมาใช้ในโครงการทุกกรณี
  4. โครงการพัฒนาเว็บไซต์ และเว็บแอพพลิเคชัน ลูกค้าสามารถตรวจสอบความคืบหน้า และทดสอบการใช้งานได้ ผ่านช่องทางเว็บเบราว์เซอร์ด้วยตัวชี้แหล่งในอินเทอร์เน็ต (URL) ที่ทางเราจัดส่งให้กับลูกค้าเท่านั้น
  5. ระยะเวลาของโครงการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งระยะเวลาที่แจ้งให้ลูกค้าทราบเบื้องต้น เป็นเพียงการคาดการณ์ระยะเวลาของโครงการ โดยไม่รวมระยะเวลาการปรับปรุง แก้ไข ที่เพิ่มเติมนอกเหนือจากขอบเขตงาน
  6. ลูกค้าจำเป็นต้องตรวจสอบการใช้งานระบบสารสนเทศให้ครบถ้วน และลูกค้าสามารถส่งข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น สิ่งที่ต้องการให้ปรับปรุง หรือเพิ่มเติม ภายใน 3 วัน หลังจากทางเราแจ้งการพัฒนาเสร็จสิ้นแล้ว หากลูกค้ามิได้แจ้งภายในระยะเวลาดังกล่าว ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการปิดโครงการทันทีเมื่อครบกำหนด ยกเว้นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากระบบสารสนเทศ ซึ่งทางเราจะปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จก่อนส่งมอบงาน
  7. ยอดชำระค่าโครงการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งทางเราจะแจ้งให้ลูกค้าทราบ และขอการยืนยันจากลูกค้าก่อนเปลี่ยนแปลงยอดชำระค่าโครงการเพิ่มเติมทุกครั้ง
  8. ลูกค้าจำเป็นต้องชำระค่าโครงการในส่วนที่เหลือทั้งหมด ภายใน 3 วัน หลังจากทางเราแจ้งปิดโครงการ ซึ่งทางเราจะส่งมอบงานให้ลูกค้าภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากได้รับแจ้งการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
  9. ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี หากไฟล์ระบบสารสนเทศที่มิได้รับอนุญาต ถูกปรับปรุง แก้ไข ดัดแปลง เพิ่มเติม หรือทำให้สูญหาย
  10. ทางเราขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และข้อตกลงโดยมิต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า